การดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์
เนื่องจากกล้องจุลทรรศน์นั้นเป็นอุปกรณ์ราคาสูง มีส่วนประกอบที่ซับซ้อน อาจเสียหายได้ง่าย โดยเฉพาะชิ้นส่วนของเลนส์  การเก็บรักษาหรือการดูแลควรทำอย่างระมัดระวังและให้ถูกวิธี ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้

 1. วิธีการยกกล้อง ควรใช้มือข้างหนึ่งจับที่แขนกล้อง และมืออีกข้างวางที่ฐาน ควรใ้ห้ลำกล้องตั้งตรงอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของชิ้นเลนส์ใกล้ดวงตา ซึ่งเป็นเลนส์ที่ถอดได้ง่าย
 2. ระมัดระวังไม่ให้สไลด์และกระจกปิดสไลด์เปียก เพราะอาจทำให้แท่นวางเกิดสนิม และทำให้เลนส์ใกล้วัตถุชื้น ซึ่งอาจเกิดเชื้อราที่ชิ้นเลนส์ได้
 3. ขณะ ที่ตามองผ่านเลนส์ใกล้ตา เมื่อจะต้องหมุนปุ่มปรับภาพหยาบ ต้องหมุนขึ้นเท่านั้น ห้ามหมุนลง เพราะเลนส์ใกล้ตาอาจกระทบกระจกสไลด์ทำให้เลนส์แตกได้
 4. การมองภาพต้องเริ่มต้นจากกำลังขยายต่ำสุดก่อนเสมอ และต้องหมุนขึ้นเท่านั้น ห้ามหมุนลง เพราะเลนส์ใกล้ตาอาจจะกระทบกระจกสไลด์ทำให้เลนส์แตกเสียหายได้
 5. เมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูง การจะปรับภาพให้ชัด ให้หมุนเฉพาะปุ่มปรับภาพละเอียดเท่านั้น
 6. ห้ามใช้มือแตะเลนส์ จะทำให้เลนส์เปื้อน ควรใช้กระดาษสำหรับเช็คเลนส์ทำความสะอาดเท่านั้น
 7. เมื่อเสร็จการใช้งาน ต้องเอาวัตถุที่ศึกษาออก เช็คแท่นวางวัตถุและเลนส์ให้สะอาด

 

Incoming search terms:

 • การดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์
 • การเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์
 • วิธีการเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์
 • วิธีการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์
 • กล้องจุลทรรศน์ ราคา
 • วิธีเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์
 • การดูแลกล้องจุลทรรศน์
 • การดูแลรักษา กล้องจุลทรรศน์
 • วิธีการรักษากล้องจุลทรรศน์
 • การเก็บกล้องจุลทรรศน์